Pregled korpe

Vaša korpa je prazna

Pregled korpe

Vaša korpa je prazna

Besplatna dostava za online kupovine u vrednosti od 25.000 rsd ili više. 

Kreativni konkurs - otvaranje JYSK Paraćin - pravila

UČESTVUJTE U NAŠEM KREATIVNOM KONKURSU POVODOM OTVARANJA JYSK PRODAVNICE U PARAĆINU I OSVOJITE POKLON BON!

Ovde možete učestvovati u kreativnom konkursu i saznati ko je osvojio poklon bon.
 

KAKO UČESTVOVATI?

1. Odgovorite na postavljeno pitanje na što kreativniji način.
2. Pratite našu stranicu na kojoj objavljujemo spisak pobednika.
5. Osvojite JYSK poklon bon.

Učestvovanjem u konkursu učesnici su saglasni sa Pravilima konkursa.


PRAVILA KONKURSA

Ovim Pravilima uređuju se uslovi priređivanja Kreativnog konkursa (u daljem tekstu: Pravila).

Priređivač Kreativnog konkursa pod nazivom „Kreativni konkurs Paraćin“ (u daljem tekstu: “Kreativni konkurs”) je JYSK d.o.o. sa sedištem u Beogradu,  Batajnički drum 1, PIB: 106679160 (u daljem tekstu: “Priređivač”). 

Pravila kreativnog konkursa biće objavljena pre početka kreativnog konkursa na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.rs/).


ZADATAK KREATIVNOG KONKURSA

Za učestvovanje u konkursu učesnici trebaju na stranici https://jysk.rs/otvaranje na što kreativniji odgovoriti na postavljeno pitanje. Sve prethodno navedeno predstavlja uslov bez kog nije moguće učestvovati u samom Kreativnom konkursu.

Priređivač ističe da su učesnici ovlašćeni napisati isključivo odgovore koje su sami napisali, te je najstrože zabranjeno objavljivati odgovore drugih korisnika i/ili odgovore koje su javno objavljene na internetu ili na nekom drugom mestu.

Učestvovanjem u Kreativnom konkursu, odnosno odgovorom na pitanjem, učesnici pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su odgovori objavljeni s njihove strane nastale isključivo od strane istih, odnosno da su autorski rad učesnika konkursa, te da objavom iste ne krše nikakva autorska ili druga prava treće osobe.  

U slučaju da učesnik objavi odgovor koji nije njegovo vlasništvo, te da isti objavom istog krši bilo kakvo pravo treće osobe, učesnik je isključivo odgovaran za bilo koju štetu trećim osobama. 

Jedan učesnik može maksimalno jednom odgovoriti na isto pitanje.

TRAJANJE I SVRHA KONKURSA

U konkurs „Kreativni konkurs Paraćin“ ulaze svi odgovori koje su učesnici podneli u periodu od dana 19.08.2022. u 00:01 sati do 25.08.2022. u 23:59 sati. Kreativni konkurs sprovodi se upravo u navedenom periodu i sastoji se od 1 pitanja.

Svrha Kreativnog konkursa je promocija proizvoda Priređivača i unapređenje njihove prodaje kroz sve prodajne kanale.


IZBOR POBEDNIKA 

JYSKov stručni žiri izabraće pobednika konkursa, prema kriterijumu kreativnosti odgovora na pitanje. Kao pobednik konkursa biće odabran 1 učesnik koji je najkreativnije odgovorio na postavljeno pitanje, a isti će biti objavljen na stranici Priređivača do 30.08.2022.

Stručni žiri sastavljen je od 3 (tri) člana, i to od sledećih članova: 
- Nevena Feliks Holjevac;
- Ana Čulić;
- Ana-Marija Šarančić. 

Ako je pobednik Kreativnog konkursa maloletna osoba, takva osoba ima pravo učestvovati u Kreativnom konkursu jedino ako zakonski zastupnik ili staratelj maloletne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloletnog pobednika te ukoliko se slaže sa ovim Pravilima. Prilikom preuzimanja nagrade, maloletni pobednik mora biti u društvu zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno isti mora potpisati prijem nagrade. 

Nagrada će pobednika čekati u JYSK prodavnici u Paraćinu.


NAGRADA

Nagrada je JYSK poklon bon u vrednosti od 5000 rsd.

Osvojenu nagradu nije moguće unovčiti.

Pobednik konkursa će nagradu moći iskoristiti, po prethodnom dogovoru s Priređivačem, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema, u bilo kojoj JYSK prodavnici u Srbiji po svom izboru.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze Priređivača prema pobedniku konkursa. 

PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA 

Priređivač će prikupljati i obrađivati lične podatke učesnika u svrhu sprovođenja Kreativnog konkursa, te radi brže i efikasnije komunikacije sa pobednicima Kreativnog konkursa. Učestvovanjem u Kreativnom konkursu, odnosno prijavom, učesnik daje izričitu dozvolu za obradu svojih podataka u svrhu sprovođenja Kreativnog konkursa.

Priređivač se obavezuje da će se ličnim podacima koje učesnik učini dostupnim u svrhu ovog Kreativnog konkursa postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu ličnih podataka. Pri prikupljanju i obradi ličnih podataka, Priređivač koristi sve sigurnosne i zaštitne mere kako bi sprečio bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih ličnih podataka, kao i bilo koji neovlašćeni pristup, otkrivanje, izmenu ili uništenje istih.

U vezi prikupljanja i obrade ličnih podataka, Priređivač obaveštava učesnike da je isti u vezi njihovih ličnih podataka voditelj obrade, te da učesnik može u svakom trenutku, a u vezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese: korisnickasluzbars@JYSK.com

Priređivač će lične podatke učesnika čuvati za celo vreme trajanja Kreativnog konkursa, te po završetku konkursa, sve do opoziva dozvole učesnika. Priređivač obaveštava učesnika da isti ima pravo na jednak način, odnosno putem e-maila, povući dozvolu, te da povlačenje dozvole ne utiče na zakonitost obrade na temelju dozvole pre njenog povlačenja. Učesnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se lični podaci koji se odnose na njega, te ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netačnih ličnih podataka, kao i dopunu nepotpunih ličnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom telu.

Prikupljene lične podatke, Priređivač će, temeljem legitimnog interesa, koristiti i u svrhu izravnog marketinga. Učesnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor, na adresu sedišta Priređivača, na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u meri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Po zaprimanju navedenog prigovora, Priređivač se obavezuje zaustaviti dalju obradu ličnih podataka učesnika u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu ličnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utiče na učestvovanje učesnika u Kreativnom konkursu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravo učestvovanja u Kreativnom  konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Srbiji .  

U kreativnom konkursu ne mogu učestvovati zaposleni Priređivača, kao ni njihova uža porodica. Pod pojmom uža porodica smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, deca, usvojena deca, unuci, kao i svi članovi zajedničkog domaćinstva.

Kreativni konkurs može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći. Učesnici će o prekidu Kreativnog konkursa biti obavešteni putem službene internet stranice Priređivača http://jysk.rs.

U slučaju spora između učesnika ovog Kreativnog konkursa i Priređivača nadležan je Treći Osnovni Sud u Beogradu.

Priređivač zadržava pravo promene ovih Pravila Kreativnog konkursa, a u ovom slučaju će učesnici biti pravovremeno obavešteni od strane Priređivača na njegovoj internet stranici.

Učesnik koji učestvuje u Kreativnom konkursu prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, odnosno objavom na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.rs/), a primenjuju se od dana početka Kreativnog konkursa.