Pregled korpe

Vaša korpa je prazna

Pregled korpe

Vaša korpa je prazna

Pravila nagradne igre

U skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020), i Pravilniku o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“ 152/2020) kao i Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i u načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama („Službeni glasnik RS“ 152/2020) i Odluke direktora od 02.08.2021. JYSK d.o.o. Beograd donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

„NAPRAVITE JYSK MAKEOVER STANA S 10x 100.000 DINARA!“

Član 1.
Priređivač

Priređivač nagradne igre je JYSK d.o.o. Beograd, Batajnički drum 1, 11080 Beograd (Zemun), PIB 106679160, matični broj 20658266.

Nagradna igra se priređuje na osnovu Odluke direktora o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama od 02.08.2021.

Član 2.
Naziv, mesto i vreme priređivanja nagradne igre

Naziv nagradne igre je „NAPRAVITE JYSK MAKEOVER STANA S 10 x 100.000 DINARA!“. Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije u periodu od 01.10.2021. do 04.11.2021.

Član 3.
Svrha priređivanja nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u marketinške svrhe.

Član 4.
Pravo učestvovanja

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica, državljani i rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod Priređivača i svih povezanih pravnih lica kao i bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Član 5.
Opis nagradne igre i uslovi učestvovanja

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

Uslov za učešće u Nagradnoj igri stiče svaki kupac koji tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom objektu JYSK na teritoriju Republike Srbije ostvari jednokratnu kupovinu u vrednosti od najmanje 5.000 RSD i pošalje prijavu putem SMS poruke na broj 5006 sledećeg sadržaja: „šifra trgovine, broj računa, datum računa, ime i prezime“ ili ispuni formu na internet stranici https://jysk.rs/osvoji, u periodu od 01.10.2021. počevši od 00:01 časova do 03.11.2021. godine, najkasnije do 23:59 časova.

Troškove slanja SMS-a snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mobilnih mreža MTS, Telenor i VIP.

Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS prijava ili prijava preko internet stranice, ali sa različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišćen samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem (iz iste trgovine) bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (s istog ili drugog mobilnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Učesnik je dužan da čuva račun kao dokaz kupovine prilikom uručivanja nagrade.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i slično) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Priređivač ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući prijave i učestvovanje u Nagradnoj igri.

Član 6.
Nagradni fond, vrsta, broj i vrednost dobitaka

Nagradni fond čini ukupno 10 (deset) nagrada.

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 1.000.000 RSD. Priređivač se obavezuje da ni u kom slučaju neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada.

Nagradni fond sadrži sledeće nagrade u robi i uslugama (navedena vrednost sa uračunatim PDV-om):

Naziv i vrsta nagrada

Tip nagrade

Količina

Jedinična vrednost nagrade u RSD

Ukupna vrednost nagrada u RSD

Poklon bon JYSK-a na iznos od 100.000 RSD (može se koristiti u periodu 6 meseci od dana izdavanja)

Glavna nagrada

10

100.000 RSD

1.000.000 RSD

UKUPNA VREDNOST NAGRADNOG FONDA

1.000.000 RSD

Poklon bon JYSK-a mora biti iskorišćen odjednom i isti može biti iskorišćen samo za kupovinu u maloprodajnim objektima Priređivača, ne i za online kupovinu (putem webshop-a).

Član 7.
Izvlačenje dobitnika nagrada

Izvlačenje dobitnika nagrada održaće se u ponedeljak 04.11.2021. u 12:00 časova. U izvlačenju glavne nagrade učestvuju sve prijave pristigle u periodu od 00:01 časova 01.10.2021. do 23:59 časova 03.11.2021. godine.

Izvlačenje nagrada se obavlja nasumičnim softverskim odabirom, iz baze svih validnih primljenih prijava, a sve u skladu sa načinom definisanim ovim Pravilima, na adresi Priređivača - Batajnički drum br. 1, Beograd - Zemun.

Izvlačenje dobitnika će se obaviti u prisustvu tročlane komisije sastavljene od predstavnika Priređivača.

Ukoliko neki učesnik bude izvučen više puta dodeliće mu se samo jedna nagrada i to ona za koju je izvučen prvi put.

Član 8.
Nadzor nad postupkom izvlačenja dobitnika Nagradne igre

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodiće tročlana komisija sastavljena od predstavnika Priređivača.

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodiće se zapisnik koji mora sadržati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja Nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena Pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja dobitnika, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime, adresu, kao i naziv i vrednost nagrade svakog dobitnika ponaosob.

Tročlanu komisiju koja će prisustvovati izvlačenju dobitnika i koja vrši nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre čine:

Tajana Živković

Milan Stevanović

Aleksandra Slavković

Za predsednika imenovane tročlane komisije izabran je Milan Stevanović.

Zapisnik potpisuju svojeručno svi članovi komisije, te potpisani zapisnik Priređivač dostavlja Upravi za igre na sreću.

Nakon nagradnog izvlačenja, Nagradna igra će se smatrati okončanom.

Član 9.
Obaveštavanje dobitnika, rok i način preuzimanja nagrada

U slučaju dobitka, dobitnici će telefonski biti obavešteni o tome na broj mobilnog telefona sa kojeg je poslata SMS poruka ili kojeg su ostavili putem forme na internet stranici https://jysk.rs/osvoji.

Dobitnici će biti pozvani telefonom radi dogovora oko preuzimanja nagrade (mesto, vreme i način preuzimanja nagrade).

Pri preuzimanju nagrade će biti izvršena verifikacija računa dobitnika i utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid original fiskalnog računa i lični dokument iz kojeg će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, adresa prebivališta.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 15 (petnaest) dana, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača.

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa.

Pri preuzimanju nagrada dobitnici, odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika u vezi sa preuzimanjem nagrada.

Član 10.
Odgovornost priređivača

Priređivač snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do izvlačenja nagrada i predaje istih dobitniku. Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja Nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Za nagrade jemči Priređivač i iste ne mogu biti zamenjene za novac.

Član 11.
Prekid nagradne igre

Priređivač može pre roka prekinuti Nagradnu igru usled nastupa okolnosti više sile ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i na koje se nikako nije moglo uticati. Priređivač će obavestiti javnost o eventualnom prekidu Nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Član 12.
Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri o pravilima nagradne igre

Pravila nagradne igre će u skladu sa Zakonom biti objavljena u dnevnom listu „Danas”, koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici https://jysk.rs/pravila-nagradne-igre 8 (osam) dana pre početka Nagradne igre. Pravila nagradne igre biće deponovana kod Priređivača.

Priređivač će u skladu sa Zakonom Upravi za igre na sreću dostaviti dokaz o objavljivanju pravila nagradne igra u dnevnom listu „Danas“ u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja.

Član 13.
Izveštaj o nagradnoj igri

Po završetku nagradne igre Priređivač će u roku od 30 dana obavesti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre.

Član 14.
Zaštita podataka o ličnosti

Priređivač u skladu sa članom 12, 15. i 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) - u daljem tekstu: „Zakon“, upoznaje sva lica koja učestvuju u Nagradnoj igri na koji način će Priređivač obrađivati njihove podatke o ličnosti.

Izraz podaci o ličnosti korišćen u ovim Pravilima podrazumeva: ime i prezime dobitnika, podatke o prebivalištu dobitnika, naziv države i prebivalište dobitnika, ako je strani državljanin, JMBG odnosno broj pasoša dobitnika, koje podatke je Priređivač dužan da prikuplja i obrađuje radi vođenja baze podataka propisane članom 3. Pravilnika o načinu vođenja baze podataka o licima koja su ostvarila dobitak kod priređivača igara na sreću. Pored navedenog, izraz podaci o ličnosti podrazumeva i broj mobilnog telefona učesnika sa kojeg se šalje prijava, kao i email adresu učesnika.

Podaci o ličnosti iz prethodnog stava ovog člana biće korišćeni samo u svrhu organizovanja i realizacije Nagradne igre, te slanja potrebnih obaveštenja.

Podaci o ličnosti iz prethodnog stava ovog člana će se tretirati sa najvišim standardima bezbednosti i poverljivosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Priređivač će predmetne  podatke o ličnosti iskoristiti i obrađivati na teritoriji Republike Srbije.

Priređivač će preduzeti sve tehničke, kadrovske i organizacione mere u cilju zaštite podataka o ličnosti.

Priređivač će podatke o ličnosti dobitnika obrađivati i čuvati 5 godina.

Učesnik saglasnost za prikupljanje, obradu i korišćenje svojih podataka može opozvati u svakom trenutku i to tako što će poslati pisani zahtev na adresu Priređivača ili na email adresu korisnickasluzbars@JYSK.com, nakon čega je obrada podataka o ličnosti nedozvoljena.

U skladu sa članom 26. Zakona, učesnik ima pravo da od Priređivača zahteva pristup podacima o ličnosti, pravo na ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti u skladu sa članom 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivnost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, te pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona.

Učesnik ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva, u skladu sa Zakonom.

Učesnik ima pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

Na osnovu odredaba Zakoba učesnici imaju pravo da zahtevaju obaveštavanje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose na učesnika i sva prava na osnovu uvida (isrpavka, ažuriranje i dr.), kao i pravo da pristanak za obradu opozovu u svakom trenutku. Pored toga, učesnici imaju pravo da ograniče obradu podataka o ličnosti, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor.

U slučaju opoziva, podaci učesnika se brišu i nakon podnošenja zahteva za opoziv, učesnik gubi pravo na dalje učešće u nagradnoj igri, odnosno na nagradu.

Priređivač može samo uz posebnu saglasnost lica koristiti podatke o ličnosti:

ime, prezime, sliku i video materijal i objaviti ih u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade shodno članovima 15. i 23. Zakona u svrhu daljih marketinških aktivnosti proizvoda koji učestvuju u ovoj nagradnoj igri.

Smatra se da je Učesnik slanjem prijave za nagradnu igru pročitao Pravila i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

Član 15.
Isključenje odgovornosti u sporovima

Učešćem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvog spora između Priređivača i učesnika ova pravila važe kao primarna u odnosu na sve druge objave u štampanoj, elektronskoj ili drugoj formi. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše prvenstveno mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati stvarno nadležan sud u Beogradu.

Član 16.
Isključenje odgovornosti

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno proizvođaču nagrada. Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), nastalu kao posledica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Član 17.
Porez na dohodak građana

Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Član 18.
Troškovi

Troškove organizovanja Nagradne igre snosi Priređivač.

Član 19.
Stupanje na snagu

Ova Pravila nagradne igre stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija.

U Beogradu, 30.08.2021.

Priređivač:

JYSK d.o.o.