Etički i društveno odgovorna proizvodnja

Etički i društveno odgovorna proizvodnja

JYSK se zalaže za poštovanje ljudskih prava radnika, a isto očekujemo i od svojih dobavljača.

Proizvodi JYSKa proizvode se na više različitih mesta u svetu - takođe u takozvanim rizičnim zemljama. Ovo se odnosi na zemlje u kojima se utvrdilo da postoji veći rizik od kršenja poštovanja osnovnih prava na radu kako su opisana u Deklaraciji Međunarodne organizacije rada (ILO) o temeljnim načelima i pravima na radu.

Kao deo našeg zalaganja za poštovanje osnovnih prava radnika u našem lancu snabdevanja, 2006. godine postali smo članovi inicijative amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) kao jedna od prvih kompanija u Danskoj. Amfori BSCI je međunarodna organizacija i sistem upravljanja lancem snabdevanja sa fokusom na rizične zemlje.

Kao član amfori BSCI, JYSK je prihvatio zajednički Kodeks ponašanja, odnosno niz pravila s posebnim zahtevima vezanim za uslove u fabrikama u kojima se proizvode JYSKovi proizvodi. Kodeks ponašanja Amfori BSCI poziva se na međunarodne konvencije kao što su Opšta deklaracija o ljudskim pravima, Vodeća načela UN-a za poslovanje i ljudska prava, Smernice OECD-a i Deklaracija Međunarodne organizacije rada (ILO) o temeljnim načelima i pravima na radu.

Amfori BSCI Kodeks ponašanja sastoji se od 11 načela za etički i društveno odgovoran način poslovanja. Između ostalog, zabranjen je rad dece, prisilni rad, diskriminacija i korupcija, a postavljaju se i zahtevi koji se odnose na sigurnost na radu, dostojanstveno radno vreme te pravo zaposlenih u fabrikama na članstvo u sindikatu kao i učestvovanje u kolektivnom pregovaranju.

Svi proizvođači koji proizvode proizvode za JYSK moraju prihvatiti i poštovati naš Kodeks ponašanja za dobavljače koji uključuje 11 načela Amfori BSCI.

Postupak kontrole

Pre nego što JYSK razmotri početak saradnje s novim proizvođačem, strogo je obavezna procena radnih uslova u fabrika.

Svaki proizvodni pogon koji se nalazi u rizičnoj zemlji mora imati validan revizorski izveštaj treće strane. Kontrola se mora obaviti pre nego što JYSK započne saradnju s proizvođačem. Nakon početka saradnje, procesi kontrole se sprovode redovno, a učestalost je određena rezultatima prethodne kontrole.

Amfori BSCI odgovoran je za provođenje kontrola, a provodi ih nepristrana treća strana.
Kako bi osigurao da je provera pouzdana, JYSK je odlučio da pokrene samo polunajavljene kontrole, što znači da proizvođač neće znati kada će se kontrola održati. Fabrika će dobiti vremenski interval od mesec dana i može očekivati ​​kontrolu u bilo kom trenutku tokom tog perioda.

Kako bi se dodatno osigurali pouzdani rezultati, zaposleni se nasumično biraju za kvalitativne intervjue. Zaposleni se intervjuišu na odvojenoj lokaciji, a intervjuiše se nekoliko radnika. Svrha ovog postupka je osigurati da se zaposleni osećaju sigurno, te da budu otvoreni i iskreni o uslovima na radnom mestu, jer su odgovori potpuno anonimni.

Ako se uoče odstupanja, obaveštavaju se amfori BSCI, JYSK i kompanije koje kupuju robu od fabrike kako bi u saradnji s fabrikom pronašli rešenje.

Za JYSK je važno da se nova kontrola sprovede ubrzo nakon toga kako bi se osiguralo da su uslovi dovedeni u red.

Ako je povreda načela ozbiljna, takozvani protokol nulte tolerancije stupa na snagu i odmah se pronalazi rešenje. Formiraće se skupina za sanaciju koja će napraviti plan radnji potrebnih da se što pre postigne usklađenost. Ako se pojavi slučaj nulte tolerancije, Direktor usklađenosti i kvaliteta JYSKa biće odmah uključen, a Izvršni Potpredsednik za nabavke biće obavešten.

U JYSKovom Sektoru za usklađenost i kvalitet, gde je imenovan odgovorni BSCI, osigurava se da se naši dobavljači i proizvođači svakodnevno pridržavaju našeg Kodeksa ponašanja dobavljača, uključujući ljudska prava radnika.

Dijalog i angažman predstavljaju put ka napred

Ako se u fabrici ustanove odstupanja od našeg Kodeksa ponašanja za dobavljače, preferiramo da nastavimo rad sa proizvođačem kako bi mogli da osiguramo promenu i napredak. Ako jednostavno prekinemo saradnju i okrenemo leđa problemima, nikada neće doći do promena. Stalna poboljšanja su u srcu amfori BSCI, a u JYSKu verujemo da su dijalog i uključenost put napred kada je u pitanju poboljšanje društvenih uslova.

Međutim, da bi se saradnja nastavila, od presudne je važnosti poboljšanje uslova u fabrici. Ako do toga ne dođe, saradnja će se prekinuti.

Žalbeni mehanizam

Naše članstvo u Amfori BSCI omogućuje žalbeni mehanizam za naše poslovne partnere. Amfori BSCI spoljašnji mehanizam za podnošenje pritužbi pruža platformu za pojedince ili organizacije za podnošenje pritužbi o percipiranim ili stvarnim slučajevima pogrešnog ili nepravednog postupanja. Pročitajte više ili podnesite žalbu ovde.

Danska etična trgovina  

JYSK je član Danske etične trgovine (Etisk Handel Danmark), inicijative sa više učesnika koja okuplja poslovnu zajednicu, radnički pokret i društvene organizacije. Svrha inicijative je podstaknuti učesnike da zajednički rade na unapređenju etične trgovine i pronađu konstruktivna rešenja za izazove s kojima se suočavaju danske kompanije prilikom saradnje sa svojim dobavljačima u zemljama u razvoju i novim privredama u nastajanju.